Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att fundera på. Det finns olika metoder vid sanering, beroende hur kraftigt angripet utrymmet, var det finns och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utöka sig relativt fort i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har vanligtvis blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den tidigare luftgenomströmningen som var en konsekvens av bristfällig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en anledning till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt i och med att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan dessutom gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som ger bristfällig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan förorsaka allergier och irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det förekommer människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så sätt ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Mer tips här

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är ska man jämt se över orsaken till varför möglet har kunnat utöka. Ofta rör det sig om illa dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på skilda sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att nyttja rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt besvärliga att få bort från fogar och kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en bra idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan ta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner samt sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som hettas upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det ultimata sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som sedan behandlas med Fulstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får undan också svampsporer, mykotoxin samt bristfällig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det förhoppning om att bli kvitt med mögel i hus samt byggnader, men man bör tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.

Vad bör man ha i åtanke inför saneringen?

Att sanera mögel alternativt annan mikrobiell påväxt kan göras på ett flertal olika sätt. Vilket sätt man väljer ska helst grunda sig på hur omfattande angreppet är, vad det är för material som är angripet samt hur allvarliga symptom man ges av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka bildar ett nätverk som heter mycel. Det gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir oerhört svåra att ta död på.

Mögelsvamp förekommer där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss annorlunda mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är matthet, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett vanligt tecken på mögel – det luktar unket samt instängt. Denna lukt biter sig vanligtvis fast i kläder och inredning och kan bli svår att få bort fastän man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, trots att kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig plats för svamp. Detta beror på hudavlagringar och tvålrester som samlas där när man duschar och badar. I kombination med ett illa ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det mestadels med att man städar noga. För att bli av med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin med tanke på att det inte alls är bättre mot möglet än ovannämnda medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se också alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är oerhört angeläget att fukten inte blir stående i ett utrymme eftersom det är en förutsättning därför att mögel och övrig mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så bör man undersöka hur utbrett det är. Man kan då ta assistans av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av undersökningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser alternativt där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det betyder att man, med assistans av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att ta sig in på svårtillgängliga ställen. Länk till ytterligare data

Det är viktigt att man inte vistas i rummet på samma gång som fogging sker, och att man vädrar ut noggrant efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Vanligtvis kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen provisorisk eller permanent avfuktare ifall det rör sig om mögel i exempelvis källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging eller vanlig tvätt tar bort sporer alternativt mykotoxiner.

Om mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska bidrag för att göra en totalsanering, vilket de facto innebär att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta sätt är omständigt och kostsamt men ger i särklass det ultimata skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna och mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.