Förebygg så att inte krypgrunden drabbas av fuktskador alternativt mögel

En krypgrund är en variant av husgrund där det finns en antingen ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget samt markytan, istället för källare. Detta gör att huset isoleras främst från kyla. Det finns dock en hel del vanligt förekommande besvär med just krypgrunder som framförallt kommer ifrån genom fuktskador.

Sommarkondens är en typisk anledning för fuktskador, i synnerhet under sensommaren och början av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Med tanke på att krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial alternativt på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undfly detta är det angeläget att man med detsamma tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Även översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man också tänka på om huset är byggt på berg med tanke på att det kan samlas vatten i gropar samt fickor i berget vilket kan leda till ovannämnda problem. Få reda på mer här

Oavsett vilken fuktskada så är utgången relativt lik – alltså röta, växten av mögel och spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för personer utan dessutom skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka bägge lätt tar sig in till områden där människor är och kan ge upphov till en rad skilda symptom. Det är dessutom viktigt att ta i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan ringa mängd för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan också leda till spridning av illa lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och fortsättningsvis upp i husets interiör. Även efter man har åtgärdat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan genomföras med luftrenare alternativt ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna.

Förebygga är den bästa metoden, att behandla krypgrunden med Tvärstopp skänker ett extra skydd. För att åtgärda fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Detta genomförs lämpligen genom att avfukta grunden med hjälp av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att motverka ytterligare fuktskador.

Ifall man har drabbats mögelangrepp kommer processen bli mer komplicerad än att bara avfukta krypgrunden. Det absolut säkraste sättet att få bort mögel är att totalt ta bort och byta ut skadat material. Ifall man inte vill eller kan åstadkomma detta så fungerar det också att rengöra angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.