Kan du se skillnad på mossor och lavar?

Det är på flera olika vis som mossor och lavar skiljer sig även om de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem och suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med stora mängder väta och gärna skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är vanligtvis gröna i färgen och suger upp vatten samt näringsämnen med stöd av porer i sina bladliknande utskott eftersom de inte har adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förankrar växten tillsammans med underlaget.

Mossa växer i marker som är fattiga på näring, sura och blöta, t.e.x. illa skötta trädgårdar. Mossa är under normala omständigheter – med god dränering, önskvärt pH-värde och redigt gödslat – inte lika motståndskraftigt som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och när det åter blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka och sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket medför att de kan börja växa på taket.

Det är viktigt att man håller efter sitt hustak för att mossa inte ska börja växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i små materialsprickor. När vintern och kylan därefter kommer, kan det leda till att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar å andra sidan, växer helst på torra samt soliga ställen. De är en symbios av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme samt skydd åt algen samt att suga upp näring samt vatten. Algen bildar i gengäld energi genom fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men massor andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem och blad och suger upp vatten och näring ovanifrån och de är oerhört känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att klara sig totalt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav samt renlav. Islandslav har en lång tradition i olika maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark och jord, men de kan dessutom förekomma tillsammans med örter samt mossor. Somliga lavar växer på trädstammar och får då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det innebär en långsam tillväxt för laven. Läs mer här

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då olika syror som sakta löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan ta upp. Artindelning när det gäller lavar är emellanåt komplicerad, eftersom det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet och utseendet ger laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket sätt laven växer samt hur den ser ut.

Mossor och lavar är således ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man ta bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.